ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Het contract is onderworpen aan de volgende verkoopsvoorwaarden ongeacht speciale clausules voor zover deze niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd worden. Door betaling van facturen verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden.

ARTIKEL 1. Behalve uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze offertes steeds vrijblijvend. De bestellingen bij ons gedaan door bemiddeling van een agent of een doorverkoper zijn geenszins bindend voor onze vennootschap. Wij worden enkel aansprakelijk nadat wij de verkoop zelf bevestigden en de klant binnen de acht dagen het voorschot gestort heeft op onze rekening. Iedere wijziging van de bestelling maakt het voorwerp uit van een schriftelijke bevestiging van ons en wij houden ons het recht voor om onze prijzen aan te passen indien de wijziging niet beantwoordt aan het lastenboek van de originele bestelling.

ARTIKEL 2. Onze prijzen zijn nettoprijzen. Alle bijkomende kosten zijn dan ook ten laste van de klant.

ARTIKEL 3. Behalve uitdrukkelijk vermeld, dient de vermelde leveringstermijn te worden begrepen als een indicatie en dragen we geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele vertragingen en de daaruit voortvloeiende eventuele kosten van welke aard dan ook. Ook kan bij vertraging geen automatische annulering worden ingeroepen. Behoudens anders overeengekomen geschieden de leveringen op het door de leverancier gekozen adres. Overmacht : De goederen worden zo spoedig mogelijk geleverd, naargelang de beschikbare tijd en de verwerkingsmogelijkheden. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze wil voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang die omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst d.m.v. een schriftelijke mededeling aan de afnemer te beëindigen. Staking zal steeds als een geval van overmacht worden beschouwd.

ARTIKEL 4. De klachten wegens een andere reden dan verborgen gebreken, zijn van nul en generlei waarde indien ze niet binnen de acht dagen na het ontvangen van de goederen schriftelijk worden uitgebracht. Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten betreffende de verborgen gebreken binnen de maand na ontvangst van de goederen en/of presteren van de dienst, aangetekend ingediend worden. In voorkomend geval behoudt de verkoper zich het recht om rechtmatig geweigerde goederen te vervangen.

Wat het webdesign betreft zal bij gebrek aan een schriftelijke klacht, ingediend binnen de veertien dagen na aflevering, zal geen enkele klacht worden aanvaard betreffende de layout als deze is goedgekeurd door de klant. Indien een klacht tijdig bij ons toekomt en gegrond is, behouden wij ons het recht voor hetzij de nodige verbeteringen aan te brengen, hetzij het produkt te hernemen en of te vernieuwen. Onze verantwoordelijkheid kan niet worden aangesproken voor eventuele kosten of schadeloosstellingen.

Betreffende de hosting en domeinnaamregistratie wordt steeds gewerkt met een “prepaid” systeem. De klant kan enkel een domeinnaam registreren wanneer deze vooraf betaald wordt. Domeinnamen en hosting contracten worden na hun vervaldatum stilzwijgend verlengd tot de klant ons hiervan minstens drie maanden op voorhand inlicht per aangetekend schrijven.

ARTIKEL 5. Behalve uitdrukkelijk anders vermeld zijn al onze facturen betaalbaar op rekening van de firma en dit zonder enige vorm van disconto, ten laatste veertien werkdagen na aflevering. Onze verkopers en of agenten mogen onze voorschotten en of facturen niet innen.

ARTIKEL 6. Iedere vertraging van betaling brengt onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging de 20 % (met een minimum van 37,18 Euro) onkostenclausule betreffende het uitstaande saldo. Dit bedrag is niet in mindering te brengen van de eventuele inningskosten en de nalatigheidsintresten die onmiddellijk beginnen te lopen en berekend zullen worden tegen een jaarintrest van 15 % op het saldo van de vervaldag.

ARTIKEL 7. In geval van niet betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor om zowel de hoofdsom als de som voorzien binnen de penaliteitsclausule en ook de nalatigheidsintresten te innen op gelijk welke wettelijke manier en dit hetzij door onszelf, hetzij door hiervoor gevolmachtigde derden. Alle kosten voortvloeiend uit deze verschillende inningsprocedures zijn ten laste van de klant. Geen enkele afwijking (wissel, kwitanties, betalingscondities enz.) kunnen ingeroepen worden om dit artikel te omzeilen.

ARTIKEL 8. Het niet naleven van deze verkoopsvoorwaarden voor een lopend contract tussen partijen geeft ons het recht om, zonder enige mogelijkheid tot het inroepen van onze verantwoordelijkheid, alle lopende verplichtingen op te schorten en de lopende contracten te annuleren zonder voorafgaandelijke verwittiging en met het behoud van het recht op het vorderen van nalatigheidsintresten en de annulatie-kosten. In geval van niet-betaling op de vervaldag van één van de openstaande facturen worden de andere (zelfs nog niet vervallen) automatisch en onmiddellijk inbaar.

ARTIKEL 9. Het geleverde materiaal blijft onze uitrukkelijke eigendom tot hun volledige betaling. Na betaling wordt de klant eigenaar van de tekst en foto’s. Alle ontworpen lay-outs en de hierin gebruikte procedures blijven ons intellectueel eigendom en mogen onder geen enkele vorm dan ook doorverkocht, gereproduceerd of gewijzigd worden of ze laten gebruiken door derden, zonder onze schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 11. De nietigheid van een clausule of van een artikel brengt geenszins de nietigheid van deze voorwaarden met zich mee. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.